دبستان دخترانه غیردولتی معرفت
 
جلسه انجمن 8-97  
جشن اولیا و مربیان 92-93  
جلسه انجمن و اولیا  آبان 96-95  
جلسه انجمن و اولیا 91-92  
جلسه انجمن و اولیا  مهر 94-95